Algemene Ledenvergadering 14 december 2017

 

Het is mogelijk dat u opgehaald wordt! Bel dan naar ons nummer. Zie contact informatie.

Agenda

De ZcA nodigt al haar leden van harte uit voor de
komende Algemene Ledenvergadering
Agenda Algemene Ledenvergadering
14 december 2017 Amelander Kaap
inloop vanaf 19.30 uur

1. Welkom door Marijke Metz, commissaris
2. Mededelingen

3. Concept notulen ALV van 25 april 2017
4. Jaarverslag 2016 (zie bijlage)

5. Aftreden commissaris Piet IJnsen
6. Voorstel nieuwe commissaris, na open stellen vacature

7. Reglement conflicthantering (zie bijlage)
8. Pauze
9. Presentatie Stichting BV Medical
Deze presentatie betreft een AED cursus die vanaf
januari 2018 op Ameland gegeven kan worden door de
nieuwe stichting BV Medical

 

Concept Notulen

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
Van: Carla Plagge
Betreft: Concept notulen Algemene Ledenvergadering 25 april 2017
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Aanwezig: Jacob de Groot, Anneke vd Meulen en Carla Plagge
Werkgroep: Tineke Kooiker, Angela Kiewiet
Commissarissen: Tonnie Overdiep
Afwezig: Piet Ijnsen en Marijke Metz commissarissen en Martine Wildervank, Kevin
Kiewiet bestuursleden
In voor zorg: niet aanwezig
Er zijn vanavond 25 leden aanwezig.

1. Opening: 19.30 uur
Tonnie Overdiep opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Onderdeel van de agenda is een statutenwijziging. Om de statuten te wijzigen
is tweederde van het aantal leden nodig dit zijn 124. Daar dit leden aantal niet
aanwezig is wordt de vergadering gesloten.

Opening: 19.45 uur
Tonnie Overdiep opent de vergadering en heet iedereen nogmaals welkom.
De wijziging van de statuten kan nu plaats vinden en in stemming gebracht
worden, mits twee derde van de aanwezige leden het voorstel akkoord
bevinden.

Vervolgens krijgt Jacob de Groot het woord om de avond te leiden.

2. Mededelingen:
26 leden hebben zich afgemeld voor deze ALV.
Twee commissarissen hebben zich afgemeld, Piet Ijnsen en Marijke Metz,
deze laatste is wel telefonisch bereikbaar in het geval de wijziging van de
statuten nadere uitleg behoeft.
Twee bestuursleden zijn afwezig, Martine Wildervank en Kevin Kiewiet.

3. Vaststellen notulen van 21 december 2016.
Bij aanwezige bestuursleden hoort ook Martine Wildervank te staan.
Vervolgens worden de notulen vastgesteld.

4. Voorstel wijziging statuten.
De voorzitter geeft een toelichting per artikel van de statuten die een wijziging
behoeven. Het gaat om achtereenvolgens artikel 6, 7, 9, 13,14 en 16.
De wijzigingen zijn nodig om de aanvraag WTZi in te kunnen dienen. De
huidige statuten voldoen niet aan de normen voor deze aanvraag.
Alle aanwezige leden gaan akkoord met de voorgestelde wijzigingen.

5. Bedrijfsvoering coöperatie.
De Algemene Ledenvergadering geeft het bestuur opdracht om binnen na te
melden kaders en uiterlijk binnen drie maanden na heden regels vast te stellen
aan de bedrijfsvoering, goed te keuren door de Raad van Commissarissen.
Deze kaders zijn:

“Levensloopbestendige zorg Ameland”
Je blijft op Ameland tenzij…..!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

1. Het schriftelijk vast leggen welk orgaan of welke organen van de
coöperatie welke bevoegdheden heeft;

2. Het schriftelijk vastleggen hoe de zorgverlening wordt georganiseerd;

3. Het schriftelijk vastleggen voor welke activiteiten van de coöperatie
toelating wordt gevraagd;

4. Het schriftelijk vast leggen hoe in de financiële administratie
ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar zijn.
Zie verder toelichting bij de agenda.
Alle aanwezige leden gaan akkoord.

6. Governance code.
De Algemene Ledenvergadering beslist dat de coöperatie de Governance
code Zorg adopteert als de hare en conform zal handelen. Met de
Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed
gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing
beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat
die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de
maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk
vertrouwen. Dit wordt van toepassingen zodra de coöperatie en zorgaanbieder
wordt. Maar het kan ook gebruikt worden als instrument om andere
zorgaanbieders op aan te spreken dan wel op te nemen in een programma
van eisen
Alle aanwezige leden gaan akkoord.

7. Reglement conflicthantering.
Zie toelichting bij de agenda.
Alle aanwezige leden gaan akkoord.
De eerst volgende Algemene Ledenvergadering zullen de wijzigingen worden
gepresenteerd. Deze zullen niet nogmaals ter stemming worden voorgelegd.

8. Controle financiën 2016.
De vraag wordt gesteld of de bedragen voor de website ieder jaar terug
komen. Dit is niet het geval wel zal elk jaar een bedrag voor onderhoud van de
website worden opgenomen.
De kascommissie Dhr. Y. Brijker en Mw. T. Wijnberg zijn akkoord en hebben
getekend.
Alle aanwezige leden gaan akkoord.

9. Rondvraag.
De voorzitter geeft aan dat er een omissie in de agenda zit. Het jaarverslag
2016 is abusievelijk niet op de agenda geplaatst.
Voorgesteld wordt om deze op de volgende ALV te behandelen.
De leden gaan akkoord.
Een van de leden geeft aan dat de coöperatie meer initiatieven moet nemen
om het ledenbestand uit te breiden. Des te meer leden des te meer
gesprekspartner.

“Levensloopbestendige zorg Ameland”
Je blijft op Ameland tenzij…..!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
De ZcA is nu te onzichtbaar. Kwadrant en Het Friese Land nemen geen
besluiten dus kunnen we niet reageren.
De voorzitter geeft aan dat we bij de gemeente aan tafel zitten voor de
jeugdzorg, morgenmiddag (26/04)is er opnieuw een afspraak.
Opgemerkt wordt dat men te weinig over voortgang van de zorg op Ameland
hoort. Wellicht is het een optie om een pamflet te verspreiden en de zaak op
scherp te zetten.
Dit pamflet kan verspreid worden in de LC, Dockumer huis aan huis,
Kabelkrant, De Amelander en Persbureau Ameland. Leden zien nu te weinig
waar we mee bezig zijn.
Alle leden gaan met bovenstaande acties akkoord.

SAMEN STERK

De Zorgcoöperatie Ameland is een onafhankelijk platform dat laagdrempelige en samenhangende zorg op een snelle, doelmatige, vriendelijke en deskundige manier wil bevorderen en ondersteunen, zodat bewoners van Ameland zo gezond mogelijk in eigen omgeving, hun eigen leven kunnen leiden. 

CONTACT

Secretariaat Zorgcoöperatie Ameland
IBAN: NL67 RABO 0310273137
T.A.V. Carla Plagge 
O.P. Lapstraat 7
9161 BV Hollum Ameland 

Info@zorgcooperatieameland.nl
Tel: 06-53695510 (liefst na19:00 uur)