Algemene Ledenvergadering 21 december 2016

Aanwezig: Jacob de Groot, Anneke vd Meulen, Kevin Kiewiet, Martine Wildervank en Carla Plagge
Werkgroep: Tineke Kooiker, Elsiena Bruin-Smits, Angela Kiewiet
Commissarissen: Marijke Metz, Tonnie Overdiep
In voor zorg: Piet Gorter, Kornelis Afman

Er zijn vanavond 30 leden aanwezig.

1. Opening:

Tonnie Overdiep opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Vervolgens krijgt Jacob de Groot het woord om de avond te leiden.

2. Mededelingen:

Jacob geeft aan dat hij bij de werkconferentie van de gemeente is geweest. Daar is aangegeven dat de 24 uur zorg op het eiland moet blijven. Er is een gesprek geweest met het Friese Land waar de intentie is uitgesproken om te gaan samenwerken. Het is mogelijk voor iedereen om lid te worden van “thuis leven” voor € 19,= per jaar. Gesproken is over korting voor de ZCA leden van 4 euro en de korting komt ten goede aan de coöperatie. Univé geeft als lid van de zorgcoöperatie korting op schadeverzekeringen. De provincie heeft de aanvraag gehonoreerd met ± € 12.000,= subsidie.

3. Vaststellen verslag van 28 september.

Het verslag is niet aan alle leden verstuurd deze zal op de website worden geplaatst. Het verslag wordt getoond in power point presentatie, alle leden gaan akkoord.

4. Huishoudelijk reglement.

Betreft ondermeer het rooster van af-, en aantreden van bestuur, organisatie van vergaderingen, de leden gaan akkoord.

5. Vaststellen leden van de Zorg Coöperatie Ameland:

1. Individuele leden ( meerderjarige natuurlijke personen)
2. Gezinsleden ( = 2 of meer meerderjarige natuurlijke personen mensen die als afzonderlijk lid zijn ingeschreven op hetzelfde adres)
3. Jeugdlid 14 – 18 jaar, geen contributie met ouders woonachtig op Ameland

Nodig statuutwijziging artikel 6

6. Vaststellen contributie 2017:

1. Contributie individueel lid € 25,
2. Gezinslidmaatschap € 40,
3. Jeugdlidmaatschap (14 – 18) € 0,

Voorstellen worden aangenomen.

Aan de leden wordt voorgelegd wat te doen met de € 10,= in het geval twee partners zich hebben ingeschreven en € 50,= hebben betaald. De leden geven aan dit zo te laten en de € 10,= niet terug te storten. Het lidmaatschap van betrokkenen geldt voor anderhalf jaar.

7. Benoeming Kevin Kiewiet.

Voorstel aan de leden om Kevin Kiewiet als lid van het bestuur te benoemen. Het voorstel wordt aangenomen. Kevin stelt zich in het kort voor.

8. Presentatie logo en vast stellen van huisstijl.

Kevin geeft een korte presentatie van het nieuwe logo en website. Leden gaan akkoord met huisstijl, website en logo.

9. Strategisch plan, waar staan we in 2020.

Het strategisch plan bestaat uit alle facetten die door de werkgroepen tot nu toe zij gevoerd. Aan de leden worden de punten via een presentatie voorgelegd waarna zij zullen aangeven of er een akkoord is.

Nieuwe website akkoord
Amelander jeugd akkoord
Amelander van 18 tot 75
Amelander ouderen, na discussie wordt het Amelanders vanaf 18 jaar akkoord
Zorgaanbieders Ameland akkoord
Gemeente Ameland akkoord
De zorgverzekeraars akkoord
Gasten op Ameland akkoord

 

Stimuleren werkgelegenheid wordt heeft oog voor werkgelegenheid

ZCA innovatief

Voorstel om proeftuin te creëren met ICT innovaties op Ameland
Elektronische patiëntendossiers waarmee patiënt eigenaar wordt van het eigen dossier
Alle Amelanders een tablet zodat voor iedereen de mogelijkheid er is om op de hoogte te zijn

Leden gaan akkoord met deze innovatieve keuzes voor 2020.

10. De Algemene Ledenvergadering wordt hierbij gesloten. Na de pauze geeft

DFZ een presentatie over de vitaalste gemeente van Friesland. Jacob heet de medewerkers Petwin Verkerk en Mathijs de Boer van DFZ die de presentatie geven welkom. Betreft presentatie over Ameland vitaalste gemeente van Nederland.

SAMEN STERK

De Zorgcoöperatie Ameland is een onafhankelijk platform dat laagdrempelige en samenhangende zorg op een snelle, doelmatige, vriendelijke en deskundige manier wil bevorderen en ondersteunen, zodat bewoners van Ameland zo gezond mogelijk in eigen omgeving, hun eigen leven kunnen leiden. 

CONTACT

Secretariaat Zorgcoöperatie Ameland
IBAN: NL67 RABO 0310273137
T.A.V. Carla Plagge 
O.P. Lapstraat 7
9161 BV Hollum Ameland 

Info@zorgcooperatieameland.nl
Tel: 06-53695510 (liefst na19:00 uur)